Update Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 beschikbaar voor abonnees.

In het kader van de update van het normenkader, zijn meerdere instructies aangepast. Verder zijn er, met het oog op digitalisering van processen, wijzigingen doorgevoerd in meerdere artikelen. Daarnaast zijn er 5 artikelen toegevoegd aan het kwaliteitshandboek, namelijk:

 1. Instructie introductie en socialisatie
 2. Instructie kantooropgave CCV
 3. Instructie begrotingsverzoek declaraties
 4. Modelovereenkomst kantoor- en stichting derdengelden
 5. Checklist archivering

PE=OV
De term Permanente Educatie is gewijzigd in Onderhoud Vakbekwaamheid. Deze wijziging is terug te vinden in het handboek.

Resultaatgerelateerde beloning
Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt en resultaatgerelateerde beloningsafspraken te maken. Medio 2013 heeft het college van afgevaardigden de verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning aangenomen, die vanaf 2014 van kracht is. De Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) brengt een uitzondering aan op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand. Dit type beloning is doorgevoerd in diverse instructies.

Vafi
In de Vafi is het bedrag gewijzigd dat contant in een zaak aangenomen mag worden, of in een periode van ten hoogste één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt. Deze wijziging is doorgevoerd in het kwaliteitshandboek.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. De handleiding is hier te downloaden.

Beheer en onderhoud eenvoudig geregeld met het onderhoudsabonnement voor uw kwaliteitshandboek!
Beheer van uw kwaliteitshandboek ingewikkeld of tijdrovend? Voor het beheer en onderhoud van uw kwaliteitshandboek is via
Viadicte een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken naar heeft.

Voor vragen over het gebruik van het Viadicte Kwaliteitshandboek of deze update, kunt u contact opnemen met het redactieteam: per e-mail, redactie@viadicte.nl of telefonisch, 0499 – 57 77 01.

VGBA en ViO verwerkt in Novak Kwaliteitshandboek

De Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), beide aangenomen tijdens de recente ledenvergadering van de NBA, zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek.

Onlangs verscheen de nieuwste update van het Novak Kwaliteitshandboek. Deze betreft deel A (kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau), B (samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten), C (controleopdrachten), H (horizontaal toezicht), I (ISO 9001-certificering voor accountantskantoren) en K (kwaliteitsbeheersing kleine kantoren). Eerder dit jaar verscheen al een update van deel D (personeelshandboek).
Het Novak Kwaliteitshandboek is daarmee het eerste kwaliteitshandboek in de markt waarin de meest recente wijzigingen in de accountantsregelgeving zijn doorvertaald.

U kunt hier uitgebreid lezen over de aanpassingen die zijn doorgevoerd als gevolg van de recente update van het Novak Kwaliteitshandboek.

Handboekabonnees kunnen de update verwerken in hun digitale handboekomgeving. Hun accountantskantoor is dan weer up-to-date voor het uitvoeren van de werkzaamheden over boekjaar 2013.

Met het Novak Kwaliteitshandboek zorgen kleine en middelgrote accountantskantoren ervoor dat hun stelsel van kwaliteitsbeheersing te allen tijde op orde is. Het is een praktisch hulpmiddel met instructies, voorbeelden en modellen.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K

Vanaf heden is een update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K beschikbaar. De update betreft de benodigde aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de VGBA als vervanging van de VGC.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende aanpassingen:

 • De Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) als opvolger van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid is verwerkt in deel A, B en C. Aangezien de samenloop van assurance-opdrachten en overige dienstverlening bij veel van de gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek voorkomt, is dit onderwerp in een instructie, schema en checklist nader uitgewerkt. De regels ten aanzien van samenloop zijn met de inwerkingtreding van de ViO aanzienlijk aangescherpt. Het Model opdrachtgerichte onafhankelijkheidsverklaring voor assurance-opdrachten in deel Ben C is komen te vervallen.
 • Het hoofdstuk Handboek compliance officer is vanaf heden ook beschikbaar voor gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek deel A. De reden daarvoor is dat de rol van compliance officer binnen kantoren steeds prominenter wordt door de complexiteit van wet- en regelgeving. Indien uw kantoor geen compliance officer heeft, maar bijvoorbeeld alleen een onafhankelijkheidsfunctionaris, dan dient u het hoofdstuk daarop aan te passen en bovendien in de overige hoofdstukken waar de compliance officer wordt genoemd (met name in relatie tot onafhankelijkheid) een overeenkomstige aanpassing te maken. Door deze uitbreiding in deel A is de Instructie compliance officer in het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid komen te vervallen.
 • In het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid in deel A is een nieuwe Instructie behandelen van verbetermogelijkheden opgenomen.
 • De hoofdstukken Administratieve dienstverlening, Salarisadministratie en Overige onderwerpen in deel A zijn samengevoegd tot één hoofdstuk: Overige werkzaamheden. Dit hoofdstuk is voorzien van een inleidende instructie.
 • Het artikel Instructie fraude algemeen in deel A (hoofdstuk Overige onderwerpen) is komen te vervallen. Dit onderwerp is voldoende uitgewerkt op opdrachtniveau in deel B en C.
 • Enkele aanscherpingen zijn doorgevoerd in deel B en C. Deze vloeien nog voort uit de flexibilisering van het vennootschapsrecht (Flex BV) in 2012. Zo zijn de model-notulen van de Algemene Vergadering voor de winstbestemming en vaststelling uitkeringen en de model-notulen uitstel opmaak jaarrekening compleet nieuw opgezet. Ook is een nieuwe uitgebreide instructie opgenomen over het opstellen van deze notulen. Door de diversiteit aan statuten en gewijzigde wetgeving volstaan standaard-notulen niet meer, maar is er per cliënt sprake van maatwerk. Behalve dat deze instructie kan helpen om juridische risico’s te beperken, biedt deze de mogelijkheid om pro-actief te adviseren over de actualiteit van de statuten. Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze update.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I kunt u de handleiding hier downloaden.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel K kunt u de handleiding hier downloaden.

Met behulp van het onderhoudsabonnement worden updates in samenspraak met u verwerkt waardoor u hier geen omkijken naar heeft. Voor meer informatie over het onderhoudsabonnement, klik hier.

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (033-3690515) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel K (voor kleine kantoren) 2013

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel K 2013 beschikbaar.

De update bevat onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten (4 PE-uren). Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Tussentijdse update Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is een tussentijdse update voor het Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur beschikbaar.

De update bevat wijzigingen in verband met de aanpassing van de Regeling Vakbekwaamheid, de wijziging van de Verordening op de nummerherkenning en een aanpassing in de mogelijkheden van de Advocatenpas.

De update heeft betrekking op de volgende artikelen:

 • Instructie nummerherkenning;
 • Instructie Permanente Educatie;
 • Instructie intercollegiale consultatie en toetsing;
 • Instructie advocatenpas.

Voor meer informatie over deze update, kunt u contact opnemen met Viadicte.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar voor abonnees.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update voor zowel deel A als deel B bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.
 • Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het kantoor zijn in deel A enkele aanvullingen opgenomen die u kunt toepassen binnen uw kantoor. Het al dan niet toepassen van deze aanvullingen is mede afhankelijk van de omvang van uw kantoor. Zeer kleine kantoren hebben de mogelijkheid zaken minder formeel te regelen.
 • Daarnaast is een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de instructies en modellen van deel B ten behoeve van een verbeterde workflow.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Tevens bevat deze handleiding een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten. Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een� e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Onderhoudsabonnement Viadicte kantoorhandboek Advocatuur

U heeft het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur aangeschaft om ervoor te zorgen dat uw kantoor voldoet aan de Verordening op de Vakbekwaamheid en een bijdrage levert aan de verhoging van de algehele kwaliteit. Na aanschaf blijkt dat u er niet aan toe komt om:

 • uw handboek specifiek toe te snijden op uw kantoororganisatie;
 • uw handboek actueel te houden ten opzichte van veranderingen binnen uw kantoor;
 • de periodieke updates vanuit Viadicte binnen afzienbare tijd in uw handboek te verwerken.

In dat geval is de oplossing even simpel als doeltreffend: het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur.

Prijzen

Met het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur bent u tegen een vast bedrag per maand verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om aan de eisen vanuit de Verordening op de Vakbekwaamheid te voldoen. Dit tegen een aantrekkelijk vast all-in tarief van € 199,– exclusief BTW. Voor kantoren met 50 medewerkers of meer, geldt een toeslag van 25%.

Gecombineerde praktijk advocatuur/notariaat
Indien uw kantoor een gecombineerde praktijk advocatuur/notariaat betreft, kunt u het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur / Notariaat aanvragen. De abonnementsprijs voor de implementatie en het onderhoud voor beide delen bedraagt € 299,– exclusief BTW. Voor kantoren met 50 medewerkers of meer, geldt een toeslag van 25%.

Aanvragen
Het abonnement kunt u eenvoudig aanvragen via het online
aanvraagformulier. Bij vragen over het implementatie- en onderhoudsabonnement kunt u contact opnemen met Marcel Kurvers, tel. 06-48313390.

Viadicte kantoorhandboek Advocatuur

Het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur bevat instructies, modellen en voorbeelden op zowel kantoor- als opdrachtniveau voor middelgrote en grote advocatenkantoren. De inhoud van het kantoorhandboek is afgestemd op de (kwaliteits)eisen die vanuit de Verordening op de Vakbekwaamheid aan uw kantoor worden gesteld.

Heeft u een klein kantoor? Kijk dan ook eens op de website van de Orde. Zij bieden een beknopte versie van het Viadicte kantoorhandboek aan dat specifiek bedoeld is voor kleine kantoren.

Extern toezicht, wet- en regelgeving

Uw advocatenkantoor dient conform de Verordening op de Vakbekwaamheid een aantal zaken binnen uw kantoororganisatie en dienstverlening aantoonbaar aan de cliënt door te voeren en de wijze waarop dit wordt gedaan te beschrijven. Dit betekent dat uw kantoor de invulling van de Veordening op de Vakbekwaamheid dient vast te leggen, bijvoorbeeld in een kantoorhandboek.

Bij de Centrale Controle Verordening (CCV) dient u onder andere op te geven hoe u concreet invulling geeft aan de verordening.

Het toezicht op kantoren met betrekking tot de naleving van de (kwaliteits)eisen leidt tot veel discussies binnen de beroepsgroep. Eén ding is zeker, het toezicht wordt de komende jaren steeds verder aangescherpt.

Voor u als advocaat biedt het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur uitkomst.