Updates delen Novak Kwaliteitshandboek 2015 beschikbaar

Vanaf heden zijn de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B), Controleopdrachten (C) en het deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) beschikbaar

Kantoor, Samenstellingsopdrachten, Beoordelingsopdrachten en Controleopdrachten De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B) en Controleopdrachten (C) vindt dit jaar gelijktijdig plaats om ze naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Voor deel Kantoor (A) betreft de update een uitbreiding op het gebied van het cliëntdossier.

De update van het deel Beoordelingsopdrachten (B) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 4400.

De update voor het deel controleopdrachten (C) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 100 – 999 (voor zover van toepassing). Daarnaast zijn er enkele uitbreidingen, bijvoorbeeld op het gebied van schattingen en het bijwonen van voorraadopname. Ook ten aanzien van controles van een enkel financieel overzicht of specifieke elementen en opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten zijn nieuwe instructies opgenomen.

De update voor het deel Samenstellingsopdrachten (B) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Tevens is een splitsing aangebracht tussen de samenstellingsopdracht en de administratieve dienstverlening om onder andere efficiënter te kunnen samenstellen. Daarnaast komen twee nieuwe delen van het kwaliteitshandboek bij deze update voor de abonnees beschikbaar: administratieve dienstverlening en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven. Zie tevens de veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze nieuwsbrief.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel A, B en C.

Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K)
De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Daarnaast wordt een splitsing aangebracht tussen artikelen op kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau. Op opdrachtniveau ontstaan drie nieuwe delen: administratieve dienstverlening, samenstellingsopdrachten en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel K.

De handboekdelen op opdrachtniveau zijn vanaf nu gekoppeld aan de vereisten uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) door middel van kruistabellen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Er is een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld die ingaan op de nieuwe Novak-werkaanpak voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten: ‘puur samenstellen’. Hierin is onder andere te lezen wat de minimale verplichtingen zijn vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van de doorvertaling van deze werkaanpak binnen uw kantoor.

Download hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de implementatie van de nieuwe Novak-werkaanpak ‘puur samenstellen’.

Najaarsupdates Novak Kwaliteitshandboek 2014

Het Novak Kwaliteitshandboek zorgt ervoor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantskantoor op orde is en voldoet aan de gestelde eisen. Met de najaarsupdates die recent zijn verschenen, zijn abonnees klaar voor 2015.

Op 4 november verschenen de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A (Kantoor), deel B (Samenstellen en Beoordelen) en deel D (Personeelshandboek). Op 24 november is de update voor deel K (Kleine Samenstelpraktijk) verschenen. Hieronder vindt u per deel van het Novak Kwaliteitshandboek de belangrijkste onderwerpen van de updates.

Deel A (Kantoor)
In de update van deel A is de cliëntacceptatie aangepast. De checklist Oriëntatie nieuwe cliënt is omgevormd tot het Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt. Dit model kan als leidraad worden gebruikt ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek met een potentiële cliënt.
Daarnaast, vooruitlopend op de herziene Standaard 4410, die op 1 januari 2016 in gaat, heeft een aanscherping plaatsgevonden op het gebied van overige opdrachten.

Deel B (Samenstellen)
In de update van deel B, onderdeel Samenstellen, zijn de cliëntacceptatiefase, de planningsfase en de afrondingsfase verder verbeterd.
Het model Vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving  is voorzien van concretere vragen, zodat deze voor de gebruiker eenvoudiger zijn te beantwoorden. Door deze uitbreiding is de Checklist oriëntatie nieuwe cliënt uit deel A komen te vervallen (zie hierboven). Essentiële punten uit deze checklist zijn in het model ‘Vastlegging inzicht in de entiteit’ opgenomen.
In de afrondingsfase van de opdracht zijn onderdelen uit de checklist ‘Review’ en de ‘Dossierafrondingschecklist’ verschoven. Hiermee is getracht meer aansluiting te krijgen bij de werkwijze die op veel kantoren wordt gevolgd.

Deel B (Beoordelen)
De update van deel B, onderdeel Beoordelen, staat in het teken van de herziene Standaard 2400. Qua opzet is zoveel mogelijk aangesloten bij Novak Kwaliteitshandboek deel C voor controleopdrachten. Vanzelfsprekend is ook rekening gehouden met de aard van de beoordelingsopdracht, een opdracht waar een oordeel met een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Deel D (Personeelshandboek)
De update van deel D staat in het teken van de werkkostenregeling (WKR) en de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die beiden per 1 januari aanstaande gaan gelden en in de arbeidsvoorwaarden dienen te worden verwerkt. Met de verwerking van deze update zijn de handboekabonnees voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ruim voor 1 januari 2015 up-to-date.

Deel K (Kleine Samenstelpraktijk)
De wijzigingen die hierboven staan toegelicht onder ‘Deel B (Samenstellen)’ zijn ook van toepassing op deel K. Deze update is sinds 24 november beschikbaar.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel K is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Structuur-update Novak Kwaliteitshandboek vanaf heden beschikbaar

Een eenmalige structuur-update voor uw Novak Kwaliteitshandboek is vanaf heden beschikbaar in uw Scienta-omgeving.

Inmiddels maakt u gebruik van Scienta 3.0 om uw handboek te raadplegen en te beheren. Met deze nieuwe versie van Scienta kunt u optimaal gebruik maken van reeds beschikbare en aankomende functionaliteiten. Uw kwaliteitshandboek in Scienta bestaat uit instructies en (bijbehorende) modellen. Deze worden met deze structuur-update van elkaar gescheiden. De instructies blijven in uw kwaliteitshandboek en de modellen worden ondergebracht in een modellenbibliotheek binnen uw eigen Scienta-omgeving. Dit maakt uw kwaliteitshandboek compacter, overzichtelijker en toegankelijker. Deze structuur-update bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

Met letterlijk één druk op de knop kunt u de splitsing van instructies en modellen uiterst eenvoudig doorvoeren. Lees er alles over in de handleiding die u hier kunt downloaden.

Update Novak Kwaliteitshandboek C 2014

De jaarlijkse update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is vanaf heden beschikbaar voor abonnees. Deze update staat met name in het teken van IT-audit.

De bedrijfsprocessen van cliënten worden meer en meer geautomatiseerd. Dit vraagt van accountants een andere aanpak, en hoewel soms nog werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik te maken van de systemen van de cliënt, zal dit in de nabije toekomst steeds minder voorkomen. Bij de uitvoering van de controle zal de accountant dus meer en meer gebruik moeten maken van nieuwe technieken en methoden.

Voor de totstandkoming van de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is het boek ‘Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak’ van NBA, TUACC, en NOREA, verschenen op 2 juni jl., als uitgangspunt genomen. Elementen ten aanzien van de IT-audit zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek deel C. Instructies en modellen zijn toegevoegd om u op dit vlak te ondersteunen tot aan het inschakelen van een EDP-auditor. Daarnaast is het hoofdstuk Bijzondere Onderzoeken geactualiseerd en aangesloten bij de overige hoofdstukken.

Voor het verwerken van de update is een handleiding beschikbaar. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig deze update stap voor stap verwerken in uw eigen Kwaliteitshandboek deel C. Ook wordt in deze handleiding meer in detail beschreven wat de inhoud van de update is. Abonnees ontvangen tevens via hun Scienta-omgeving een mededeling over het verschijnen van de update.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het gebruik van uw kwaliteitshandboek of de update, kunt u contact opnemen met (de redactie van) Novak: redactie@novak.nl

Wij attenderen u op de mogelijkheid dat Novak voor u de updates in uw kwaliteitshandboek verwerkt, waardoor uw handboek altijd up-to-date is. Meer informatie is te vinden op www.2-advise.com/accountants. Ook kunt u een verzoek voor meer informatie sturen naar redactie@novak.nl

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic: 033 369 0515 of support@syslogic.nl.

Update Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 beschikbaar voor abonnees.

In het kader van de update van het normenkader, zijn meerdere instructies aangepast. Verder zijn er, met het oog op digitalisering van processen, wijzigingen doorgevoerd in meerdere artikelen. Daarnaast zijn er 5 artikelen toegevoegd aan het kwaliteitshandboek, namelijk:

 1. Instructie introductie en socialisatie
 2. Instructie kantooropgave CCV
 3. Instructie begrotingsverzoek declaraties
 4. Modelovereenkomst kantoor- en stichting derdengelden
 5. Checklist archivering

PE=OV
De term Permanente Educatie is gewijzigd in Onderhoud Vakbekwaamheid. Deze wijziging is terug te vinden in het handboek.

Resultaatgerelateerde beloning
Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt en resultaatgerelateerde beloningsafspraken te maken. Medio 2013 heeft het college van afgevaardigden de verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning aangenomen, die vanaf 2014 van kracht is. De Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) brengt een uitzondering aan op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand. Dit type beloning is doorgevoerd in diverse instructies.

Vafi
In de Vafi is het bedrag gewijzigd dat contant in een zaak aangenomen mag worden, of in een periode van ten hoogste één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt. Deze wijziging is doorgevoerd in het kwaliteitshandboek.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. De handleiding is hier te downloaden.

Beheer en onderhoud eenvoudig geregeld met het onderhoudsabonnement voor uw kwaliteitshandboek!
Beheer van uw kwaliteitshandboek ingewikkeld of tijdrovend? Voor het beheer en onderhoud van uw kwaliteitshandboek is via
Viadicte een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken naar heeft.

Voor vragen over het gebruik van het Viadicte Kwaliteitshandboek of deze update, kunt u contact opnemen met het redactieteam: per e-mail, redactie@viadicte.nl of telefonisch, 0499 – 57 77 01.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K

Vanaf heden is een update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K beschikbaar. De update betreft de benodigde aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de VGBA als vervanging van de VGC.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende aanpassingen:

 • De Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) als opvolger van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid is verwerkt in deel A, B en C. Aangezien de samenloop van assurance-opdrachten en overige dienstverlening bij veel van de gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek voorkomt, is dit onderwerp in een instructie, schema en checklist nader uitgewerkt. De regels ten aanzien van samenloop zijn met de inwerkingtreding van de ViO aanzienlijk aangescherpt. Het Model opdrachtgerichte onafhankelijkheidsverklaring voor assurance-opdrachten in deel Ben C is komen te vervallen.
 • Het hoofdstuk Handboek compliance officer is vanaf heden ook beschikbaar voor gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek deel A. De reden daarvoor is dat de rol van compliance officer binnen kantoren steeds prominenter wordt door de complexiteit van wet- en regelgeving. Indien uw kantoor geen compliance officer heeft, maar bijvoorbeeld alleen een onafhankelijkheidsfunctionaris, dan dient u het hoofdstuk daarop aan te passen en bovendien in de overige hoofdstukken waar de compliance officer wordt genoemd (met name in relatie tot onafhankelijkheid) een overeenkomstige aanpassing te maken. Door deze uitbreiding in deel A is de Instructie compliance officer in het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid komen te vervallen.
 • In het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid in deel A is een nieuwe Instructie behandelen van verbetermogelijkheden opgenomen.
 • De hoofdstukken Administratieve dienstverlening, Salarisadministratie en Overige onderwerpen in deel A zijn samengevoegd tot één hoofdstuk: Overige werkzaamheden. Dit hoofdstuk is voorzien van een inleidende instructie.
 • Het artikel Instructie fraude algemeen in deel A (hoofdstuk Overige onderwerpen) is komen te vervallen. Dit onderwerp is voldoende uitgewerkt op opdrachtniveau in deel B en C.
 • Enkele aanscherpingen zijn doorgevoerd in deel B en C. Deze vloeien nog voort uit de flexibilisering van het vennootschapsrecht (Flex BV) in 2012. Zo zijn de model-notulen van de Algemene Vergadering voor de winstbestemming en vaststelling uitkeringen en de model-notulen uitstel opmaak jaarrekening compleet nieuw opgezet. Ook is een nieuwe uitgebreide instructie opgenomen over het opstellen van deze notulen. Door de diversiteit aan statuten en gewijzigde wetgeving volstaan standaard-notulen niet meer, maar is er per cliënt sprake van maatwerk. Behalve dat deze instructie kan helpen om juridische risico’s te beperken, biedt deze de mogelijkheid om pro-actief te adviseren over de actualiteit van de statuten. Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze update.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I kunt u de handleiding hier downloaden.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel K kunt u de handleiding hier downloaden.

Met behulp van het onderhoudsabonnement worden updates in samenspraak met u verwerkt waardoor u hier geen omkijken naar heeft. Voor meer informatie over het onderhoudsabonnement, klik hier.

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (033-3690515) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel K (voor kleine kantoren) 2013

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel K 2013 beschikbaar.

De update bevat onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten (4 PE-uren). Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar voor abonnees.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update voor zowel deel A als deel B bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.
 • Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het kantoor zijn in deel A enkele aanvullingen opgenomen die u kunt toepassen binnen uw kantoor. Het al dan niet toepassen van deze aanvullingen is mede afhankelijk van de omvang van uw kantoor. Zeer kleine kantoren hebben de mogelijkheid zaken minder formeel te regelen.
 • Daarnaast is een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de instructies en modellen van deel B ten behoeve van een verbeterde workflow.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Tevens bevat deze handleiding een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten. Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een� e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel C vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C (controle) beschikbaar voor abonnees.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. U kunt deze hier downloaden.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Het onderwerp uitkeringstoets (Flexwet) is ingevoegd in verschillende controleprogramma’s en in de instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR);
 • Meer aandacht voor de Wwft in verschillende fasen van de opdracht;
 • De checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is vernieuwd;
 • De instructie discontinuïteit is aangescherpt;
 • De motivering van de strekking van de verklaring is opgenomen in het eindejaarstopmemo (voorheen in dossierafrondingschecklist).

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.