Artikel ‘NVKS-special: van kwaliteitshandboek naar kwaliteitssysteem (deel 2)’

1 januari 2018, vanaf die datum dienen de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) binnen uw accountantskantoor te worden toegepast. Voorafgaand hieraan dient u de NVKS te implementeren wat betekent dat u, voordat u de NVKS kunt toepassen, een aantal stappen moet zetten.

In dit tweede deel van de special ‘Van kwaliteitshandboek naar kwaliteitssysteem’ over de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) gaan we in op het inrichten en aanpassen van het (bestaande) stelsel van kwaliteitsbeheersing op basis van de geformuleerde kwaliteitsambitie, het vastgestelde kwaliteitsbeleid en de risico’s die de ambitie en de doelstellingen uit het kwaliteitsbeleid mogelijk bedreigen (zie voor deze onderwerpen hier deel 1 van deze NVKS-special).

Lees hier het volledige artikel zoals verschenen in het Accountantsmagazine (oktober 2017).

Artikel ‘NVKS-special: van kwaliteitshandboek naar kwaliteitssysteem (deel 1)’

1 januari 2018, vanaf die datum dienen de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) binnen uw accountantskantoor te worden toegepast. Voorafgaand hieraan dient u de NVKS te implementeren wat betekent dat u, voordat u de NVKS kunt toepassen, een aantal stappen moet zetten.

In de vorm van de NVKS-special ‘Van kwaliteitshandboek naar kwaliteitssysteem’, zullen we naast in deze editie, ook in de aankomende twee edities van het Accountantsmagazine ruim aandacht schenken aan (de implementatie van) de NVKS en hetgeen de nieuwe regelgeving van uw accountantskantoor vraagt. In dit eerste deel gaan we in op de achterliggende gedachte van de NVKS en op de initiële stappen die u met het kantoor moet zetten.

Lees hier het volledige artikel zoals verschenen in het Accountantsmagazine (juli 2017).

Artikel ‘Novak breidt dienstverlening uit met ‘HRM Exclusief’ (Accountantsmagazine april 2017)

Accountantskantoren tot vijftig medewerkers hebben in het algemeen beperkte
aandacht voor HRM. Voor dergelijke kantoren biedt Novak het deel HRM van het Novak
Kwaliteitshandboek. Willen zij daarnaast extra steunen op externe deskundigheid,
dan biedt Novak nu ook ‘HRM Exclusief’.

Lees hier het volledige artikel zoals verschenen in het Accountantsmagazine (april 2017).

Artikel ‘Een kwaliteitshandboek: voor de èèn een must voor de ander een last’ (Accountantsmagazine oktober 2016)

De één vindt het maar niks, de ander wil juist niet zonder. Volgens de stichting Novak behoort het tot de basisuitrusting van een accountant: het kwaliteitshandboek. Novak investeert jaarlijks het nodige om er één uit te geven en up-to-date te houden. Als projectleider van het Novak Kwaliteitshandboek schreef hij het artikel ‘Een kwaliteitshandboek: voor de èèn een must, voor de ander een last.

Lees hier het volledige artikel zoals verschenen in het Accountantsmagazine (oktober 2016).

Nieuwe werkaanpak leidt tot scheiding van werkzaamheden en vastlegging in nieuwe CaseWare template (CaseWare Magazine november 2015)

De invoering van de nieuwe standaard 4410 is een goede aanleiding om niet alleen de processen, maar ook de dossiervorming rondom de samenstellingsopdracht onder de loep te nemen. Dat is de overtuiging van Marcel Kurvers, projectmanager van het Novak Kwaliteitshandboek. Samen met Wendy Bent, één van de redacteuren van het Novak Kwaliteitshandboek en CaseWare werkte hij aan een nieuwe opzet van de CaseWare template voor samenstellingsopdrachten, die gebaseerd is op het Novak Kwaliteitshandboek.

Lees hier het volledige artikel zoals verschenen in het CaseWare Magazine (november 2015).

Samenstellingsopdracht conform de nieuwe Standaard 4410: terug naar de basis – Accountantsmagazine nummer 2 2015

In het Accountantsmagazine nummer 2 (september 2015) is een artikel verschenen over de implementatie van de nieuwe Standaard 4410 voor samenstellingsopdrachten, geschreven door Marcel Kurvers, projectleider Novak Kwaliteitshandboek.

De nieuwe Standaard 4410 heeft verregaande gevolgen voor de samenstellingsopdracht. Aangezien dit product het verschil maakt voor menig mkb-accountant is het van essentieel belang om kennis te nemen van de wijzigingen die per 1 januari 2016 van kracht worden.

Lees hier het volledige artikel.

 

Updates delen Novak Kwaliteitshandboek 2015 beschikbaar

Vanaf heden zijn de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B), Controleopdrachten (C) en het deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) beschikbaar

Kantoor, Samenstellingsopdrachten, Beoordelingsopdrachten en Controleopdrachten De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B) en Controleopdrachten (C) vindt dit jaar gelijktijdig plaats om ze naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Voor deel Kantoor (A) betreft de update een uitbreiding op het gebied van het cliëntdossier.

De update van het deel Beoordelingsopdrachten (B) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 4400.

De update voor het deel controleopdrachten (C) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 100 – 999 (voor zover van toepassing). Daarnaast zijn er enkele uitbreidingen, bijvoorbeeld op het gebied van schattingen en het bijwonen van voorraadopname. Ook ten aanzien van controles van een enkel financieel overzicht of specifieke elementen en opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten zijn nieuwe instructies opgenomen.

De update voor het deel Samenstellingsopdrachten (B) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Tevens is een splitsing aangebracht tussen de samenstellingsopdracht en de administratieve dienstverlening om onder andere efficiënter te kunnen samenstellen. Daarnaast komen twee nieuwe delen van het kwaliteitshandboek bij deze update voor de abonnees beschikbaar: administratieve dienstverlening en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven. Zie tevens de veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze nieuwsbrief.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel A, B en C.

Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K)
De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Daarnaast wordt een splitsing aangebracht tussen artikelen op kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau. Op opdrachtniveau ontstaan drie nieuwe delen: administratieve dienstverlening, samenstellingsopdrachten en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel K.

De handboekdelen op opdrachtniveau zijn vanaf nu gekoppeld aan de vereisten uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) door middel van kruistabellen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Er is een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld die ingaan op de nieuwe Novak-werkaanpak voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten: ‘puur samenstellen’. Hierin is onder andere te lezen wat de minimale verplichtingen zijn vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van de doorvertaling van deze werkaanpak binnen uw kantoor.

Download hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de implementatie van de nieuwe Novak-werkaanpak ‘puur samenstellen’.

Maatwerk-assurance-opdrachten stellen behoefte maatschappelijk verkeer centraal

Felle discussies over de toekomst van het accountantsberoep in het algemeen, en de rol van de accountant in het bijzonder, zijn aan de orde van de dag. Ook het (standaard) productenportfolio van de accountant met de smaken samenstellen, beoordelen en controleren staat ter discussie. In hoeverre sluiten deze varianten nog aan op de markt? Luisterend naar het maatschappelijk verkeer is er steeds meer behoefte aan een productenportfolio op maat.

In het Novak accountantsmagazine van december 2014, is een artikel verschenen dat is geschreven door Marcel Kurvers in het kader van maatwerk-assurance-opdrachten. Het artikel gaat in op het belang van maatwerk-assurance-opdrachten om aansluiting te blijven houden met de ‘afnemers’ van accountantsproducten, het maatschappelijk verkeer. Daarnaast beschrijft het artikel de vaktechnische ingrediënten en de te nemen stappen om daadwerkelijk tot maatwerk-assurance-opdrachten te komen.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Risicogericht werken maakt uniforme werkaanpak mogelijk

Risicogericht. Wellicht het modewoord voor accountancy in Nederland in 2014. Een term voorkomend uit de controlepraktijk heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in de samenstelpraktijk. Leveranciers van software, zoals CaseWare, spelen hier al op in.

In het CaseWare Magazine van december 2014, is een artikel verschenen dat is geschreven door Guus Ham en Marcel Kurvers over een nieuwe integrale risicogerichte werkaanpak voor de uitvoering van accountantsopdrachten en de rol van software bij deze aanpak.

Daarnaast gaat het artikel in op maatwerk assurance-producten en de discussie met de NBA ten aanzien van dit onderwerp.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Najaarsupdates Novak Kwaliteitshandboek 2014

Het Novak Kwaliteitshandboek zorgt ervoor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantskantoor op orde is en voldoet aan de gestelde eisen. Met de najaarsupdates die recent zijn verschenen, zijn abonnees klaar voor 2015.

Op 4 november verschenen de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A (Kantoor), deel B (Samenstellen en Beoordelen) en deel D (Personeelshandboek). Op 24 november is de update voor deel K (Kleine Samenstelpraktijk) verschenen. Hieronder vindt u per deel van het Novak Kwaliteitshandboek de belangrijkste onderwerpen van de updates.

Deel A (Kantoor)
In de update van deel A is de cliëntacceptatie aangepast. De checklist Oriëntatie nieuwe cliënt is omgevormd tot het Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt. Dit model kan als leidraad worden gebruikt ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek met een potentiële cliënt.
Daarnaast, vooruitlopend op de herziene Standaard 4410, die op 1 januari 2016 in gaat, heeft een aanscherping plaatsgevonden op het gebied van overige opdrachten.

Deel B (Samenstellen)
In de update van deel B, onderdeel Samenstellen, zijn de cliëntacceptatiefase, de planningsfase en de afrondingsfase verder verbeterd.
Het model Vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving  is voorzien van concretere vragen, zodat deze voor de gebruiker eenvoudiger zijn te beantwoorden. Door deze uitbreiding is de Checklist oriëntatie nieuwe cliënt uit deel A komen te vervallen (zie hierboven). Essentiële punten uit deze checklist zijn in het model ‘Vastlegging inzicht in de entiteit’ opgenomen.
In de afrondingsfase van de opdracht zijn onderdelen uit de checklist ‘Review’ en de ‘Dossierafrondingschecklist’ verschoven. Hiermee is getracht meer aansluiting te krijgen bij de werkwijze die op veel kantoren wordt gevolgd.

Deel B (Beoordelen)
De update van deel B, onderdeel Beoordelen, staat in het teken van de herziene Standaard 2400. Qua opzet is zoveel mogelijk aangesloten bij Novak Kwaliteitshandboek deel C voor controleopdrachten. Vanzelfsprekend is ook rekening gehouden met de aard van de beoordelingsopdracht, een opdracht waar een oordeel met een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Deel D (Personeelshandboek)
De update van deel D staat in het teken van de werkkostenregeling (WKR) en de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die beiden per 1 januari aanstaande gaan gelden en in de arbeidsvoorwaarden dienen te worden verwerkt. Met de verwerking van deze update zijn de handboekabonnees voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ruim voor 1 januari 2015 up-to-date.

Deel K (Kleine Samenstelpraktijk)
De wijzigingen die hierboven staan toegelicht onder ‘Deel B (Samenstellen)’ zijn ook van toepassing op deel K. Deze update is sinds 24 november beschikbaar.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel K is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.