Algemene Voorwaarden

2-advise, Lageweg 7, 6961 LV te Eerbeek, Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland, nr. 09135643, hierna te noemen: 2-advise

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2-advise: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de wederpartij van 2-advise.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2-advise en een opdrachtgever waarop 2-advise deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2-advise, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2-advise en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien twee of meer personen c.q. rechtspersonen tezamen een overeenkomst met 2-advise hebben gesloten, dan zijn zij ieder afzonderlijk tegenover 2-advise verbonden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01-06-2013

Print Friendly, PDF & Email